Virtuální elektrárna

Obchodní virtuální elektrárna Amper Market

Elektřina přímo ze zdroje

Firemní slogan akciové společnosti Amper Market vyjadřuje ve zkratce hlavní smysl její obchodní činnosti - uplatnění elektřiny z decentralizovaných, převážně obnovitelných, zdrojů na trhu s elektřinou, kde výsledkem pro koncové zákazníky jsou nízké a udržitelné ceny silové elektřiny. Tato nová obchodní příležitost se objevila v důsledku nedávného vývoje v oblasti výroby, distribuce a obchodu s elektřinou, který bezprostředně následoval po funkčním oddělení těchto činností, tzv. „unbundling“.  Zatímco obchod s elektřinou se stal oblastí s intenzivním konkurenčním prostředím, distribuce a přenos elektřiny zůstaly záležitostí přirozeného monopolu. V oblasti výroby elektřiny bylo dosavadní víceméně monopolní prostředí velkých uhelných a jaderných elektráren doplněno množstvím decentralizovaných obnovitelných zdrojů, které vznikly především díky veřejné podpoře. Tím vznikl v krátké době segment výroby, který je částí významných subjektů v oblasti distribuce vnímán jako zátěž a některými konvenčními výrobci jako konkurenční zdroj.

Nové decentralizované zdroje, disponující často – díky své technologické podstatě – proměnlivým výkonem a kladou zcela nové požadavky na přenosovou a distribuční soustavu, která byla budována pro přenos a distribuci elektřiny z omezeného počtu velkých zdrojů jednosměrně ke konečnému zákazníkovi. Částečnou eliminaci tohoto nesouladu prostřednictvím moderních technických a softwarových nástrojů, vnímá společnost Amper Market jako jednu z hlavních výzev v oblasti energetiky, na jejímž řešení se chce podílet.

Obchodní virtuální elektrárna

Úspěšné obchodování s elektřinou z obnovitelných zdrojů závisí do značné míry na schopnosti řídit a v případě potřeby doplňovat kolísající výkon OZE nákupy jak v denním, tak i v dlouhodobém horizontu.  Nástrojem k řízení takového portfolia na straně nákupu elektřiny je vlastní soubor řídících komponent a softwaru – obchodní virtuální elektrárna. Základní funkce obchodní virtuální elektrárny jsou především

  • sběr dat o provozu vlastních a smluvních zdrojů a jejich evidence v centrálním datovém skladu,
  • predikce vlivu počasí a dalších faktorů na provoz zdrojů a dostupnost elektřiny z OZE
  • řízení těchto zdrojů,
  • optimalizace nabídky regulací výkonu zdrojů a jejich kombinací s efektivním nákupem s cílem dosáhnout nejnižší ceny silové elektřiny pro zákazníky AM,
  • řízení odchylky v portfoliu (subjektu zúčtování u Operátora trhu)
  • poskytování technologických dat smluvním výrobcům,

Obchodní virtuální elektrárna je prvním krokem k vizi, kdy nabídky a poptávky po elektřině jsou „on-line“ vyhodnocovány a řízeny z jednoho centra, kdy jedinou odlišností obchodní verze virtuální elektrárny je to, že zde nabídka a poptávka je vyrovnávána pouze v čase ale nikoliv v prostoru. I tak tato aktivita může významně přispět k vyrovnávání systémové odchylky a snížení nákladů na regulační služby, protože trh s elektřinou se řídí impulsy provozovatele přenosové soustavy, odpovědného za vyrovnanou bilanci české elektrizační soustavy.

V jaké fázi je náš projekt?

Společnost Amper Market v prvních dvou letech své existence položila základy pro tento projekt tím, že na straně jedné vybudovala portfolio koncových zákazníků, převážně velkoodběratelů, v objemu cca 3 mld. Kč ročních tržeb za sdružené dodávky elektřiny, zatímco na straně druhé je portfolio výrobců (kogenerační jednotky, bioplynové stanice, větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny) generující více než 50% silové elektřiny pro koncové zákazníky Amper Market. V současnosti je náš projekt virtuální elektrárny ve fázi, kdy byl dokončen vývoj vlastního systému pro on-line monitoring zdrojů a úspěšně proběhl pilotní projekt regulace výrobny elektřiny. Dalším krokem je především zvyšování počtu obchodních případů, ve kterých se provozovateli výrobny stejně jako provozovateli virtuální elektrárny čistě na základě tržních impulsů ekonomicky vyplatí výrobní zdroj zapojit do virtuální elektrárny a podřídit jej centrální optimalizaci a regulaci.

Virtuální elektrárna je motivována naším úsilím o skromný, ale realistický a postupný příspěvek k integraci obnovitelných zdrojů do české energetiky a právě obchod s elektřinou považujeme za nejvhodnější platformu jak nejprve nalézt skutečnou tržní cenu silové elektřiny z jednotlivých zdrojů a poté jejich nejekonomičtější uplatnění v české elektrizační soustavě. Decentralizovaná energetika, optimalizace a regulace výroby i spotřeby elektřiny až na úrovni nejmenších výrobců a spotřebitelů, to je energetika budoucnosti, tak jak ji vidíme v Amper Marketu.

Webová kancelář